Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności http://gzgkimwagrowiec.pl/

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://gzgkimwagrowie.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 27.06.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 27.06.2018

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Deklarację sporządzono dnia: 17.06.2020

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 13.03.2024

 

Treści lub funkcje niedostępne:

 • Część zdjęć nie posiada prawidłowego opisu lub nie posiadają go wcale
 • Część dokumentów została opublikowana bez warstwy tekstowej, jako skany innych dokumentów
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Paulina Maciejewska adres e- mail p.maciejewska@gzgkimwagrowiec.pl  telefon: +48672169577.

 

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu zlokalizowany jest w budynku przy ul. Janowieckiej 98A, 62-100 Wągrowiec. Budynek ma trzy wejścia.

Wejście główne od strony ulicy Janowieckiej: do wejścia prowadzi jeden stopień oraz podjazd.

Dwa wejścia z tyłu budynku.

 

Dostosowanie korytarzy

Budynek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu jest obiektem dwukondygnacyjnym (wysoki parter i jedno piętro). Korytarze są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

 

Dostosowanie schodów

Na każdą kondygnację prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są wyposażone w poręcze.

 

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada windy.

 

Dostępność pochylni

Budynek nie posiada pochylni.

 

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform.

 

Dostępność informacji głosowych

Brak dostępności informacji głosowej.

 

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnej.

 

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem znajduje się parking, z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

 

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dostępność tłumacza języka migowego

Osoby, które deklarują potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl). Zgodnie z ustawą z dania 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

 

Deklaracja poprawy dostępności

Bieżąca analiza stron internetowych Zakładu oraz zastępowanie dokumentów niedostępnych cyfrowo dokumentami dostępnymi.

Informacje

Liczba wyświetleń: 700
Utworzono dnia: 31.08.2020
Dokument wprowadził:
Paulina Maciejewska
Dokument opublikował:
Paulina Maciejewska

Historia publikacji

 • 14.03.2024 08:14, Paulina Maciejewska
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 31.03.2021 20:36, Agnieszka Ciemachowska
  Edycja strony: Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • 31.08.2020 10:50, Paulina Maciejewska
  Edycja strony: Deklaracja dostępności